Åter igen har hon, Susan Anderberg, skrivit en viktig och utmanande text till vårt lands kristenhet. Inget är självklart enkel – men det är nödvändigt! 

/Eleonora Lahti, bloggansvarig

Min man och jag lyssnade nyligen till en undervisningsserie. Vi älskar att lyssna på nätet till en messiansk jude som har en gedigen kunskap i Ordet och en fantastisk insikt i kopplingarna till de judiska rötterna i vår tro. När han lägger ut texten så får man en fördjupad klarhet i hur allt hänger samman, och man förundras över det djup som Gud lagt ned i sitt Ord.
I undervisningsserien berättades att vi i Gamla testamentet kan se hur Gud handlade med sitt folk – och vi kan dra lärdomar av deras erfarenheter. (Rom. 15:4) Genom Israels folk visade Gud vad som var sann tillbedjan och vad som inte behagade Honom, för han är en helig gud. I 5 Mosebok kapitel 12 lär vi t.ex. hur Gud manade folket att förstöra, riva ner och bränna allt som påminde dem om de avgudar som tillbads av folket som bebodde landet innan Israels intåg.
Avgudadyrkan behagar inte Gud:
”Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.” ( 2 Krön. 12:2-3)
Men det räckte inte med att lyda enbart denna befallning. Gud ville också att man skulle tillbe honom på ett särskilt sätt. Man skulle alltså INTE tillbe den sanne guden på samma platser som man tillbad avgudar. Israels folk skulle klart skilja sig från andra folk vad gällde sin tillbedjan. Gud ville ha en egen plats – Tabernaklet, Templet och i våra dagar renade människohjärtan. Det finns tydliga förhållningssätt, enligt Guds Ord, och vi måste ha en helig inställning till det Han säger.
Att tillbe i ande och sanning behagar Gud, att följa hans föreskrifter:
”uppsöka den plats som Herren er Gud väljer ut hos någon av era stammar och gör till hemvist för sitt namn….Dit ska du gå.” Och då följer en rad instruktioner om VAD och HUR man ska göra på den platsen. ( 5 Mosebok 4-5) Alltså, Gud bestämmer var, men också hur sann tillbedjan ska äga rum.

I 3 Mosebok 10: 1-3 läser vi om Arons två söner. De var på rätt plats (Tabernaklet) för att tillbe Gud, men de bar fram en otillåten eld inför Herren. De visade inte respekt för Guds instruktioner angående hur man skulle tillbe. Guds eld förtärde dem! Ordet otillåten kan också betyda främmande eller profan eld.
Vidare läser vi om kung Joshafat som var kung av Juda i 2 Krönikeboken 20:30-37. Gud gav honom och landet fred på alla sidor under 25 år då han valde att göra det som var rätt i Herrens ögon. Det var bara EN sak…..kungen lät de främmande offerplatserna vara kvar (vers 33) och folket förblev likgiltiga inför sina fäders gud. Men tiden allierade han sig också med Israels kung Achasja. Achasja var en ond konung som var son till Ahab och Isebel. Joshafat och Achasja planerade att bygga skepp tillsammans för att kunna ha en handelsflotta. Kanske ville de uppnå den sortens handel och välstånd som fanns under kung Salomos tid? Men Gud sände sin profet till Joshafat:
”Eftersom du lierade dig med Achasja kommer Herren att krossa ditt verk.” (vers 37)
Det börjar med små kompromisser….Vi lyder dig Gud, det gör väl inget att offerplatserna åt Baal står kvar…? NEJ, det ena leder till det andra och snart är man lierad med Isebels avkomma. Joshaftas verk krossades.
Det kanske låter hårt? Kära läsare, låt det istället uppmuntra dig att söka Gud av hela ditt hjärta. Han söker efter dem som vill tillbe Honom i ande och i sanning! Han har lovat att om vi söker Honom så ska vi finna Honom. I en tid av kompromiss, låt oss istället kasta oss på Gud och uppmuntra varandra att söka efter Hans vägar! Det kräver något av oss. Profeten Jeremiah ropar genom Guds Ande,
”Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen. Ta den vägen och ni ska finna vila.” (Jer. 6:16)
Vi behöver SLÅ IN PÅ, FRÅGA EFTER och TA den vägen – det krävs ett aktivt, kontinuerligt val. Välj livet! Uppmuntra andra att slå in på samma väg!
Gud välsigne dig!

Susan Anderberg